Privacy policy

Privaatsuspoliitika

Veebilehe renti.ee isikuandmete vastutav töötleja on Rentiplus OÜ (registrikood 16455100), Pärnu mnt 102b, Tallinn, Harjumaa, 11312, telefon +372 5886 8111, e-post info@renti.ee.

 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

teenuse ja kauba kohaletoimetamise aadress ja arvete üksikasjad;

isikut tõendava dokumendi elektrooniline koopia (ID-kaart, pass jne);

elektrooniline koopia teie juhiloast;

pangakonto ja/või pangakaardi number;

kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

klienditoe andmed.

Kõik meie autod on varustatud GPS-jälgimisseadmetega, mida kasutatakse sõidukitega seotud kuritegude ärahoidmiseks, kliendikogemuse ja teekonna parandamiseks ning autorendi teenuste võimaldamiseks.

 

Millisel eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmeid kasutatakse klientide päringute, broneeringute ja teenuste haldamiseks ning turunduslikel eesmärkidel.

Ostuajaloo andmeid (ostukuupäev, ese, kogus, kliendiandmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste kohta ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto ja pangakaardi numbreid kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks või maksete tegemiseks.

Isikuandmeid, milleks on näiteks e-posti aadress, telefoninumber ja kliendi nimi, töödeldakse kaupade ja teenuste pakkumisega seotud probleemide lahendamiseks (klienditugi).

Veebilehe(veebilehtede) kasutaja IP-aadressi või muid võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebilehe pakkumiseks infoühiskonna teenusena ja veebikasutuse kohta statistika koostamiseks.

 

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks.

Isikuandmete töötlemine toimub õigusliku kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

 

Saajad, kellele isikuandmeid edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebilehe klienditoele broneeringute ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendiprobleemide lahendamiseks (Rentiplus OÜ töötajad).

Nimi, telefoninumber ja kliendi tarneaadress edastatakse autosid kohale toimetavatele töötajatele.

Maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed edastatakse Pangakaardi maksete volitatud töötlejale, kes Rentiplus OÜ-le makseteenust pakub.

Isikuandmeid võidakse edastada IT-, reklaamiteenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebilehe või andmete majutamise funktsionaalsuse tagamiseks.

 

Kolmandatele isikutele isikuandmete väljastamise kord

Rentiplus OÜ võib isikuandmeid väljastada järgmistel juhtudel:

Rentiplus OÜ’ga samasse kontserni kuuluvatele äriühingutele;

Rentiplus OÜ tegevusega seotud audiitoritele ja õigusnõustajatele;

Krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule;

Kolmandast isikust teenusepakkujatele (nt automüügiettevõtted) seoses Rentiplus OÜ teenuste müügi ja isikusamasuse tuvastamisega;

Andmete volitatud töötlejatele;

Kliendile teenuse osutamise ja sõlmitud lepingu täitmisega seotud isikutele, sh käendajad, garantii andjad, tagatisvara omanikud, pandipidajad, tõlke-, side-, IT- ja postiteenuste osutajad);

Andmekogude pidajad ja haldajad (maksehäireregister), kellele Rentiplus OÜ edastab informatsiooni õigusaktide või sõlmitud lepingu alusel vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamise eesmärgil;

Nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale;

Muudele kolmandatele isikutele (nt võlgade sissenõudmisteenuse osutajad) juhul, kui Klient on rikkunud lepingut.

 

Turvalisus ja juurdepääs andmetele

Isikuandmeid hoitakse Amazon Web Services’i serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonnaga ühinenud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitseraamistikuga Privacy Shield.

Krediitkaardi andmeid meie serverites ei talletata, need edastatakse turvaliselt spetsialiseerunud makseteenusepakkujale, kes krediitkaardiandmed turvaliselt salvestab ja neid haldab.

Juurdepääs isikuandmetele on Rentiplus OÜ töötajatel, kes saavad isikuandmetele ligi selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenuseid.

Veebileht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja IT-turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebilehe volitatud töötlejatele toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

 

Juurdepääs isikuandmetele ja isikuandmete parandamine

Isikuandmetele on võimalik juurde pääseda ja neid parandada veebilehe kasutajaprofiilis. Kui broneering on tehtud ilma kasutajakontota, siis on võimalik isikuandmetele juurde pääseda klienditoe vahendusel.

 

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge, kirjutades e-posti aadressile rent@renti.ee.

 

Säilitamine

Veebilehe kliendikonto sulgemisel kustutakse isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui selliseid andmeid in vaja säilitada raamatupidamislikel eesmärkidel või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebilehel on tehtud broneering kliendikontota, siis säilitatakse kliendi broneeringuajalugu kolm aastat.

Maksete ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmeid seni, kuni nõue on täidetud või on möödunud aegumistähtaeg.

Raamatupidamislikel eesmärkidel vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

 

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb klienditoega e-kirja teel ühendust võtta. Kustutamistaotlustele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustatakse andmete kustutamise perioodi.

Veebilehel püsikliendi konto kustutamiseks tuleb samuti võtta e-kirja teel klienditoega ühendust. Taotluse rahuldamiseks võib kuluda üks kuu.

 

Edastamine

E-kirja teel esitatud isikuandmete edastamise taotlusele vastatakse mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Klienditugi tuvastab isikuandmed, mis kuuluvad edastamisele ja annab neist teada.

 

Otseturundusteated

E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete (uudiskirjade) saatmiseks, kui klient on selleks andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb vajutada e-kirja jaluses olevale nupule, millega eemaldatakse inimene otseturundusteadete nimekirjast.

 

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse läbi klienditoe (info@renti.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

 

Küpsiste kasutamise põhimõte

Küpsised (ingl k cookies) on väikesemahulised tekstifailid, mis salvestatakse veebilehte külastades brauseri poolt Kliendi arvutisse või seadmesse. Küpsised aitavad muuta veebiteenuse kasutamise lihtsamaks ja mugavamaks. Küpsiste abil on võimalik analüüsida veebilehe kasutatavust ning pakkuda Kliendile paremat ja tema eelistusele vastavat teenust. Rentiplus küsib Kliendilt nõusolekut selliste küpsiste kasutamiseks, mis ei ole hädavajalikud veebilehe kasutamiseks või toimimiseks.

Rentiplus veebilehel kasutatavad küpsised. Küpsiseid on erinevaid liike ning üldiselt liigitatakse neid tulenevalt nende paigaldamise ajast (ajutised ehk sessiooniküpsised ning püsivad küpsised) ja kuuluvusest (autori ehk esimese osapoole küpsised ning kolmandate osapoolte küpsised). Rentiplus OÜ kasutab Google Analytics teenuseid, mille abil kogutakse veebilehel järgmisi küpsiseid:

Esimese osapoole küpsised – küpsised, mis pärinevad Renti.ee veebilehelt. Nende abil salvestatakse teavet, mida saab taaskasutada järgmine kord kui Klient veebilehte külastab.

Kolmandate osapoolte küpsised – pärinevad teiste veebilehtede reklaamidelt, mis asuvad Kliendi poolt külastataval veebilehel.

Ajutised ehk seansiküpsised – küpsised, mille arvuti kustutab pärast brauseri sulgemist. Ajutisi küpsiseid kasutatakse, et pakkuda Kliendile mugavamat brauseri kasutamise võimalust.

Püsiküpsised – on küpsised, mis salvestatakse Kliendi arvutisse ka pärast brauseri sulgemist ning millele omavad ligipääsu ning mida saavad kasutada konkreetsete küpsiste omanikud.

Küpsiste blokeerimine ja kustutamine. Kliendil on võimalik blokeerida või kustutada salvestatud küpsised või võtta tagasi nõusolek küpsiste salvestamiseks oma arvutisse või seadmesse. Sõltuvalt veebilehitsejast on alljärgnevalt lisatud viited, kuidas häälestada levinumaid veebilehitsejaid küpsiste ja turvaseadete osas:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

 

Privaatsuspoliitika rakendamine

Võttes arvesse isikuandmete kaitse valdkonna arenguid ja isikuandmete kaitse kõrget taset tagavate tehnoloogiatega seotud paremate praktikate potentsiaalseid muudatusi ja uuendusi jätab Rentiplus OÜ endale õiguse teha käesolevas Privaatsuspoliitikas muudatusi.

 

Muudetud 01.04.2022