Rendilepingu tingimused

SÕIDUKI RENDILEPINGU ÜLDTINGIMUSED

kehtiv alates 01.04.2022

 

1. MÕISTED

Leping on Rendileandja ja Rentniku vaheline rendileping, mis koosneb Eritingimustest ja Üldtingimustest.

Lepingutasu on Eritingimuste punktis 5.4 sätestatud rahasumma, mille Rentnik tasub Rendileandjale enne, kui Rendileandja annab sõiduki Rentnikule üle.

Maksegraafik on Eritingimustele lisatud maksegraafik.

Pool või Pooled on Rendileandja ja Rentnik vastavalt kas eraldi või koos.

Eritingimused on mõlema Poole poolt allkirjastatud rendilepingu eritingimused, mis moodustavad koos Üldtingimustega ja Maksegraafikuga Lepingu.

Sõiduk on Eritingimuste punktis 2.1 kirjeldatud sõiduk koos kõigi selle päraldisteks või lisavarustuseks olevate dokumentide, võtmete, pultide jm esemetega.

Üldtingimused on käesolevad sõiduki rendilepingu üldtingimused.

Üleandmise-vastuvõtmise akt on mõlema Poole poolt sõiduki otsese valduse üleandmisel allkirjastatav dokument, milles Pooled loetlevad kõik Sõidukil tuvastatud puudused.

Rendileandja on Eritingimustes nimetatud rendileandja.

Rendimaksed on regulaarsed maksed, mida Rentnik tasub Rendileandjale sõiduki kasutamise eest vastavalt Maksegraafikule.

Rendiperiood on Eritingimuste punktis 3.6 sätestatud ajavahemik.

Rentnik on Eritingimustes nimetatud rentnik.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Lepingu ese. Lepinguga annab Rendileandja Sõiduki Rentniku kasutusse. Rentnik tasub Sõiduki kasutamise eest rendimakseid ja muid Lepingus sätestatud makseid, täitma Lepingust tulenevaid muid kohustusi ning tagastama Sõiduki hiljemalt Eritingimuste punktis 3.6 sätestatud kuupäeval Rendileandjale.

2.2. Omandiõigus. Lepingu alusel ei teki Rentnikul Sõiduki suhtes omandiõigust. Rentnikul ei ole õigust Sõidukit käsutada ega koormata kolmandate isikute õigustega, samuti loovutada Lepingu alusel saadud õiguseid kolmandatele isikutele, välja arvatud Sõiduki kasutamisõiguse loovutamine vastavalt Üldtingimuste punktile 2.2 lubatud kolmandatele isikutele (Kasutaja). Rentnik teavitab kolmandaid isikuid, et ta on Rentnikuna üksnes Sõiduki valdaja ja kasutaja, mitte omanik. Kui Sõidukil või selle lisavarustusel paikneb ja/või dokumentides sisaldub Rendileandja tähistav märgistus või teave, ei ole Rentnikul õigust vastavat märgistust või teavet eemaldada ega varjata.

2.3. Lepingu dokumendid. Lepingu dokumentideks on käesolevad Üldtingimused, eraldi dokumendina vormistatud Eritingimused ja Maksegraafik ning Lepingu lisad ja muud Lepinguga seonduvad kokkulepped.

2.4. Varasemad tahteavaldused ja välistatud tingimused. Lepingus sisalduvad kõik rendilepingu tingimused ning Lepingu osaks ei loeta Poolte varasemaid kokkuleppeid, mis Lepingus ei sisaldu.

2.5. Lepingu jõustumine. Kui Eritingimustes ei ole sätestatud teisiti, jõustub Leping Eritingimuste allakirjutamisel mõlema Poole poolt.

2.6. Tähtaeg. Lepingu tähtajaks on Rendiperiood. Leping ei muutu tähtajatuks ega pikene mingil tingimusel, s.h. ka juhul, kui Rentnik jätab Sõiduki tagastamata ja/või jätkab Sõiduki kasutamist peale Rendiperioodi möödumist.

2.7. Sõiduki müük. Rendileandjal ei ole Rendiperioodi jooksul ega lõpus kohustust müüa Sõiduk Rentnikule.

2.8. Lepingu tõlgendamine. Lepingu ja Lepinguga reguleeritud õigussuhte näol on tegemist vastavalt vallasasja üürilepingu ja üürisuhtega võlaõigusseaduse 15. peatüki tähenduses ning seda ei tohiks käsitada ühtegi muud liiki lepinguna või lepingulise suhtena. Lepingu täitmisel ja tõlgendamisel lähtutakse Lepingu dokumentidest kui tervikust.

3. SÕIDUKI ÜLEANDMINE

3.1. Sõiduki üleandmine Rentnikule. Rendileandja annab Sõiduki koos selle dokumentidega Rentnikule üle tingimusel, et Rentnik on allkirjastanud Lepingu ning tasunud Eritingimuste punktis 5.1 sätestatud esimese rendimakse. Rentnik võtab Sõiduki vastu Eritingimuste punktis 3.3 sätestatud kuupäeval ja punktis 3.4 sätestatud kohas.

3.2. Sõiduki üleandmise-vastuvõtmise akt ja ülevaatus. Sõiduki üleandmise kohta Rentnikule vormistatakse Üleandmise-vastuvõtmise akt, mille allkirjastavad mõlemad Pooled. Rentnik vaatab enne Sõiduki valduse ülevõtmist Sõiduki üle ning kontrollib selle vastavust Lepingu tingimustele ning kohaldatavast õigusest tulenevatele nõuetele. Sõiduki üleandmisel ilmnenud puudused ning nende kõrvaldamise tähtaeg fikseeritakse Üleandmise-vastuvõtmise aktis.

3.3. Valduse ja vastutuse üleminek. Sõiduki juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Rentnikule üle sõiduki otsese valduse üleandmisel Rentnikule. Kui Rentnik ei võta sõiduki otsest valdust Poolte vahel kokku lepitud ajal vastu, loetakse sõiduki juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko sellegipoolest Rentnikule üle läinuks.

3.4. Sõiduki vastuvõtmisega viivitamine. Juhul, kui Rentnik viivitab Sõiduki vastuvõtmisega kauem kui 5 päeva alates Eritingimustes ette nähtud üleandmispäevast, on Rendileandjal õigus Rendileping üles öelda vastavalt Üldtingimuste punktile 8.2.2.

3.5. Registreerimine Eesti liiklusregistris. Rendileandja registreerib Rentniku Eesti liiklusregistris sõiduki volitatud kasutajaks.

 

4. SÕIDUKI KASUTAMINE

4.1. Üldpõhimõtted. Rentnik kasutab Sõidukit heaperemehelikult, hoolikalt ja säästlikult ning järgib kasutamisel Sõiduki tehnilise dokumentatsioonis ja tehnilise hoolduse eeskirjades sätestatud nõudeid ning Sõiduki tootja, müüja ja/või Rendileandja poolt kehtestatud või Rendilepingus sätestatud juhiseid ja tingimusi.

4.2. Läbisõit. Rentnik võib Sõidukit kasutada Eritingimuste punktis 3.2 sätestatud läbisõidupiirangu (Läbisõidupiirang) ulatuses. Läbisõidupiirangu ületamise korral tasub Rentnik Eritingimuste punktis 5.4 sätestatud lisatasu. Läbisõidupiirangu muutmine toimub Poolte eraldi kokkuleppel, mille kohta allkirjastavad Pooled vastavasisulise Rendilepingu lisa.

4.3. Kasutuspiirkond. Rentnikul on õigus kasutada Sõidukit Eritingimuste punktis 3.1 sätestatud territooriumil (Kasutuspiirkond). Kasutuspiirkonna muutmine toimub Poolte eraldi kokkuleppel, mille kohta allkirjastavad Pooled vastavasisulise Rendilepingu lisa.

4.4. Kasutajad. Rentnik võib Sõiduki anda allüürile või kasutusse kolmandale isikule üksnes siis, kui Rendileandja on selleks eelnevalt andnud taasesitamist võimaldavad vormis nõusoleku. Rentnik informeerib kolmandast isikust kasutajat Rendilepingu tingimustest.

4.5. Piirangud Sõiduki kasutamisel. Rentnik tagab, et Rendileandja nõusolekut mitteomavad kolmandad isikud ei kasuta Sõidukit, välja arvatud juhul, kui see on kehtiva õiguse alusel vajalik. Kui kolmas isik arestib sõiduki ajutiselt või piirab muul viisil Rendileandja või Rentniku õigusi seoses sõidukiga, teeb Rentnik kõik õiguslikud ja vajalikud toiminguid sõiduki tagasisaamiseks ja piirangute tühistamiseks ning ta peab viivitamata teavitama Rendileandjat sellisest sündmusest. Ajal, mil sõiduk on ajutiselt arestitud või Rendileandja või Rentniku õigused seoses sõidukiga muul viisil piiratud, ei ole Rentnik vabastatud lepingus sätestatud kohustuste täitmisest. Rentnik peab kandma kõik Rendileandja kulud ja kogu kahju, mis tekkisid eelkirjeldatud kolmanda isiku tegevuse tõttu, kui Rentnik lubas kolmandal isikul selliselt tegutseda ega takistanud sellist tegevust või vältinud sellise tegevuse tagajärgi.

4.6. Autodes on paigaldatud GPS jälgimisseade, mida kasutatakse kliendikogemuse parandamiseks, pettuste ja kuritegude ärahoidmiseks.

4.7. Keelatud kasutus. Rentnik ei kasuta asutama sõidukit võistlemiseks ega takso-, kuller-, sõidujagamis- või õppeteenuse osutamiseks, kui seda pole Eritingimustes ette nähtud. Rentnikul on keelatud kasutada Sõidukit ka muuks otstarbeks, mis võib põhjustada sõiduki ülemäärast amortiseerumist. Kui Rentnik kasutab sõidukit sobimatul viisil ilma Rendileandja nõusolekuta või kehtiva õigusega vastuolus oleval viisil ning see põhjustab sõiduki enneaegse amortiseerumise, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult sellise kahju hüvitamist.

4.8. Maksud ja kulud. Rentnik tasub kõik Sõiduki kasutamise käigus tekkivad kulud, mis ei ole juba hõlmatud Lepingus sätestatud tasudega ning samuti kõik Sõiduki kasutamisega seotud riiklikud ja kohalikud maksud.

4.9. Trahvid, karistused jms nõuded. Rentnik tasub ja täidab kõik Sõidukiga seotud rahalised karistused, rahatrahvid ja haldussunnivahendid ning Sõiduki parkimisest tulenevad tasu-, viivise- ja leppetrahvinõuded (Trahvinõuded), ning Trahvinõuete haldamise kulud ja muud kulud, mis tulenevad Lepingu alusel Sõiduki kasutamisest. Rendileandja edastab kõik talle laekunud Trahvinõuded Rentnikule edasi. Rentnik tasub või täidab need kohaselt. Kui Rentnik jätab Trahvinõude tasumata või täitmata ning see pööratakse täitmisele Rendileandja vastu, täidab Rendileandja nõude ise. Sel juhul hüvitab Rentnik Rendileandjale tasutud summad või Trahvinõude täitmiseks tehtud kulud. Rendileandja nõude täitmisega viivitamisel tasub Rentnik Üldtingimuste punktis 6.7 sätestatud viivist.

4.10. Sõiduki kasutamisega seotud kõrvalkulud. Kõik sõiduki kasutamisega seotud kõrvalkulud, mis ei sisaldu Eritingimuste punktis 6 sätestatud paketi tingimuste järgi Rendimaksetes, kannab Rentnik. Kõrvalkulude hulka kuuluvad mh hoolduse, kindlustuse, tehnoülevaatuse, rehvide soetamise ja vahetamise kulud, kütuse, õli ja muude sõiduki korrapäraste tööde jaoks vajalike kuluvmaterjalide kulu ning riigilõivud.

4.11. Sõiduki igapäevane kasutus. Rentnik peab tagama igapäevase korrashoiu, sõiduki korrapärase remondi, hoolduse ning muud vajalikud tootja või Rendileandja poolt ette nähtud toimingud.

4.12. Sõiduki vigastused. Kui Sõiduk saab vigastada peab Rentnik viivitamatult kuid mitte hiljem kui 1 tööpäeva jooksul teavitama Rendileandjat vigastusest. Rendileandja otsustab kas tegemist on märkimisväärse kahjuga või mitte ning annab Rentnikule edasised juhised sõidukiga toimimiseks või organiseerib sõiduki parandustööd. Kui Rentnik ei täida eelnimetatud teavitamiskohustuse nõuet, siis võib Rendileandja nõuda rentnikult parandustööde kulude katmist ja lisaks trahvi. Sellisel juhul peab Rentnik vastavad kulud hüvitama Rendileandjale 5 päeva jooksul alates päevast, mil Rendileandja saadab Rentnikule selle kohta teate.

4.13. Sõiduki parendamine ja täiendamine. Rentnik ei tohi Rendileandja loata Sõidukit parendada ega täiendada. Vastasel juhul ei hüvita Rendileandja Lepingu lõppemisel vastavaid parendusi või täiendusi.

4.14. Sõiduki muutmine. Rentnik ei tohi muuta Sõiduki väljanägemist või tehnilisi või õiguslikke spetsifikatsioone mis tahes viisil, v.a Sõidukile kliendi ettevõtte logo või kaubamärki kujutava kleebiste kleepimine.

4.15. Sõiduki võtmed ja muud turvameetmed. Rentnik peab Sõiduki võtmete ja muude turvameetmetega käima hoolikalt ümber ning mitte laskma neid juurde teha. Samuti peab Rentnik korrapäraselt kontrollima, kas kõik turvameetmed ja -süsteemid töötavad korralikult ja on aktiveeritud, mitte avaldama teavet kasutatavate turvameetmete kohta kolmandatele isikutele ja mitte muutma nimetatud meetmeid ega süsteeme, kui Rendileandja ei ole selleks luba andnud.

4.16. Sõiduki dokumendid. Rentnik peab hoidma Sõiduki dokumente turvaliselt ja nende kaotsimineku või kahjustumisel need viivitamata asendama.

4.17. Rendileandja kontrolliõigus. Rentnik esitab Rendileandja nõudmisel Sõiduki esimesel võimalusel Rendileandjale või tema poolt volitatud kolmandale isikule ülevaatamiseks, korraliseks hoolduseks või Rentniku kohustuste täitmise kontrollimiseks.

4.18. Sõiduki andmine Rendileandja valdusesse. Rendilepingu rikkumise korral annab Rentnik Sõiduki Rendileandja esimesel nõudmisel üle Rendileandja või Rendileandja poolt volitatud kolmanda isiku valdusesse. Kui Rentnik ei anna Sõiduki valdust üle Rendileandja määratud ajal, on Rendileandjal õigus Sõidukisse siseneda, see Rendileandja valitud asukohta teisaldada ning kuni rikkumise kõrvaldamiseni oma valduses hoida. Kui Rendileandja võtab Sõiduki valduse ise üle, hüvitab Rentnik Rendileandjale oma kohustuse rikkumisega tekitatud kahju ning tasub Sõiduki valduse ülevõtmise tasu vastavalt Rendileandja hinnakirjale.

4.19. Teavitamine olulistest muutustest. Rentnik teavitab Rendileandjat viivitamatult:

4.19.1. asjaolude esinemisest, mis võivad takistada Rentnikul Lepingust tulenevaid kohustusi täitmast;

4.19.2. Sõiduki hävimisest, kahjustumisest või varastamisest (hiljemalt 5 päeva jooksul);

5. RENDIGA SEOTUD TEENUSED

5.1.  Põhiteenused. Rendileandja osutab ise või tagab kolmandate isikute kaudu Rentnikule Eritingimuste punktis 6 sätestatud paketis sisalduvate teenuste osutamise (Põhiteenused). Tasu Põhiteenuste eest on osaks Renditasust.

5.2. Lisateenused. Lisaks Põhiteenustele võivad Pooled leppida kokku ka Rentnikule täiendavate teenuste osutamises (Lisateenused). Lisateenuseid osutatakse Rendileandja kodulehel [www.renti.ee] avaldatud tingimustel ja hinna eest. Lisateenuseks loetakse ka Põhiteenuste hulka kuuluva teenuse osutamist väljaspool Teeninduspiirkonda, millisel juhul lepitakse teenuse hind Poolte vahel eelnevalt eraldi kokku.

5.3. Teeninduspiirkond. Rendileandja osutab Põhiteenuseid teeninduspiirkonnas, milleks on Eesti Vabariik. Sõiduki kasutuspiirkond on määratud lepingu eritingimustes.

6. TASUD, MAKSED JA MAKSETINGIMUSED

6.1. Lepingutasu. Lepingu sõlmimisel tasub Rentnik Rendileandjale Eritingimuste punktis 5.4 sätestatud ühekordse lepingu sõlmimise tasu (Lepingutasu).

6.2. Rendimaksed. Rentnik tasub Sõiduki kasutamise eest Eritingimuste punktides 5.1 - 5.2 sätestatud rendimakseid. Rentnik tasub rendimakseid igakuiste maksetena vastavalt Maksegraafikule.

6.3. Tasu Läbisõidupiirangu ületamise eest. Läbisõidupiirangu ületamisel tasub Rentnik Eritingimuste punktis 5.3 sätestatud lisatasu iga Läbisõidupiirangut ületava kilomeetri kohta.

6.4. Tasu Lisateenuste eest. Lisateenuste eest tasub Rentnik Rendileandja arvete alusel vastavalt Rendileandja hinnakirjale, nagu see kehtib Lisateenuse osutamise ajal.

6.5. Rendilepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu. Rentniku algatusel Rendilepingu ennetähtaegsel lõpetamisel ja sõiduki tagastamisel jääb ennetähtaegse tagastamise tasuna Rendileandjale alati üks lisa kuumakse (Lepingu lõpetamise tasu). Kui Rendileping on fikseeritud enam kui kaheteistkümneks kuuks, siis on lepingu lõpetamisest tuleb teatada kolm kuud ette või tasuda lisaks kolme kuu rendimaksed.

6.6. Maksete tasumise viis. Rentnik tasub kõik Lepingu alusel tasumisele kuuluvad maksed vastavalt Rendileandja arvetele ülekandega arvetel näidatud pangakontodele. Maksekohustus loetakse täidetuks, kui arvel märgitud summa on täielikult laekunud Rendileandja pangakontole.

6.7. Viivis. Lepingust tuleneva mis tahes rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel tasub Rentnik viivist määras 0,022% tasumata summast iga viivitatud päeva eest.

KINDLUSTUS

7.1. Liikluskindlustus. Rendileandja tagab kindlustusvõtjana kogu Lepingu kehtivuse ajaks Sõidukile kohustusliku liikluskindlustuse lepingu sõlmimise ja kehtivuse Kasutuspiirkonnas ning väljastab Rentnikule liikluskindlustuse tavapoliisi ja rohelise kaardi.

7.2. Vabatahtlik kindlustuskate. Rendileandja tagab kogu Lepingu kehtivuse ajaks Sõiduki suhtes Eritingimuste punktis 4.2 märgitud tingimustele vastava vabatahtliku sõidukikindlustuse lepingu sõlmimise ja kehtivuse või hüvitab kahjujuhtumi (mh Sõidukiga toimunud liiklusõnnetuse, avarii, Sõiduki ja/või selle osade varguse, vigastuse vms juhtumi) korral kahjud vastavalt [Rendileandja] sõiduki kahjujuhtumi järgse taastamise korrale (Kord). Rendileandja võimaldab Rentnikul tutvuda vabatahtliku kindlustuskatte  tingimustega või Korraga ja nende muudatustega. Rentnik peab Korra tingimusi täitma. Vabatahtlik kindlustuskate või Kord kehtivad ainult Kasutuspiirkonnas. Juhul, kui vabatahtlik kindlustuskate või Kord välistavad kahju hüvitamise või Sõiduki taastamise, vastutab Rentnik kogu Sõidukile tekitatud kahju eest täies ulatuses.

7.3. Omavastutus. Kahjujuhtumi korral hüvitab Rentnik Sõidukile ja teistele isikutele tekkinud kahju omavastutuse summa ulatuses. Juhul, kui kahjujuhtumiga seotud Rendileandjast mitteolenevate asjaolude tõttu on välistatud kahju hüvitamine liikluskindlustuse alusel või kui Kord välistab tekkinud kahju hüvitamise, hüvitab Rentnik Rendileandjale kahju täies ulatuses 14 päeva jooksul alates selle kohta nõude saamisest Rendileandjalt, välja arvatud juhul, kui kahju tekkis sõiduki tehnilise rikke tõttu, mida Rentnik ei põhjustanud.

7.4. Rentniku muud kohustused kahjujuhtumi korral. Kahjujuhtumi korral tagab Rentnik, et:

7.4.1. kahjujuhtum ja sellega seotud oluline teave (s.h. tunnistajate andmed) dokumenteeritakse ning Rentnik teatab kahjujuhtumist esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 24 tunni jooksul Rendileandjale telefoninumbril +37256507633. Vastavalt Rendileandjalt saadud juhistele esitab Rentnik seejärel teate kahjujuhtumi kohta kas Rendileandjale või vajadusel kindlustusandja(te)le;

7.4.2. Sõiduki kasutajad teevad kõik võimaliku teistele reisijatele ja nende varale ning Sõidukile tekkinud kahju edasiseks piiramiseks ja võimaliku lisanduva kahju vältimiseks;

7.4.3. Kasutaja tegutseb vastavalt õigusaktides sätestatud korrale ja olenevalt juhtumi iseloomust teatab sellest viivitamata politseile, päästeasutusele või muule vastavaid päästetöid või juhtumi asjaolude uurimist teostavale pädevale asutusele;

7.4.4. Sõiduk säilib kahjujuhtumi järgses seisundis kuni ülevaatuseni Rendileandja või hooldusettevõtja poolt;

7.4.5. Rendileandjalt küsitakse juhiseid kahju vähendamiseks, Sõiduki hoidmiseks ja säilitamiseks kahjujuhtumi järgses seisundis ning saadud juhiseid järgitakse;

7.4.6. kahju korral teatatakse Rendileandjale esimesel võimalusel telefoni või e-kirja teel.

7.5. Lepingu kehtivus ja kohustuste täitmine. Kindlustusjuhtumi toimumine, sõiduki kahjustada saamine või hävimine või sõidukist ilmajäämine ei mõjuta lepingu kehtivust ega Rentniku kohustust maksta Rendimakseid ja kõrvalkulusid, kui imperatiivsed õigusaktid ei näe ette teisiti.

8. LEPINGU LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE

8.1. Lepingu lõppemine. Leping lõppeb Rendiperioodi möödumisel, Lepingu lõpetamisel Poolte kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sõlmitud kokkuleppel või Lepingu ülesütlemisel seaduses ja Lepingus sätestatud alustel.

8.2. Lepingu ülesütlemise alused. Lisaks seaduses ettenähtud alustele loetakse Lepingu erakorralise ülesütlemise alusteks järgmisi sündmusi:

8.2.1. Sõiduki otsest valdust ei anta Rentnikule üle 14 päeva jooksul alates Eritingimustes ette nähtud üleandmispäevast;

8.2.2. Rentnik viivitab Sõiduki vastuvõtmisega kauem kui 14 päeva alates Eritingimustes ette nähtud üleandmispäevast;

8.2.3. Rendileandjal on õigus piirata auto kasutamist kui Rentnik ei täida oma Lepingust tulenevaid rahalisi kohustusi täies ulatuses ja kohustuste täitmisega on viivitatud rohkem kui 14 päeva.

8.2.4. Rentniku poolt tasumisele kuuluv Rendimaksete summa ületab 2 kuu Rendimaksete summat;

8.2.5. Rentniku poolt tasumisele kuuluvad kõrvalkulud ületavad 2 kuu eest makstavaid kõrvalkulusid;

8.2.6. Üldtingimuste punktis 4 või 7 ette nähtud mis tahes kohustuse rikkumine, välja arvatud juhul, kui rikkumine heastatakse 5 päeva jooksul päevast, mil Rendileandja saatis Rentnikule selle kohta nõude;

8.2.7. Sõiduk hävineb, läheb kaduma või muutub muul viisil kasutuskõlbmatuks.

8.3. Lepingu ülesütlemine Rentniku poolt. Lepingu erakorralisel ülesütlemisel Rentniku poolt teatab Rentnik sellest Rendileandjale vähemalt 7 päeva ette ning tasub Rendileandjale Lepingu lõpetamise tasu (Üldtingimuste punkt 6.5), tasumata Rendimaksed ning muud võlgnevused päevapõhise arvestuse järgi kuni Sõiduki valduse Rendileandjale üleandmiseni. Leping loetakse lõppenuks pärast kõigi eelnimetatud maksete tasumist.

8.4. Lepingu ülesütlemine Rendileandja poolt. Lepingu erakorralisel ülesütlemisel Rendileandja poolt loetakse Leping lõppenuks Rendileandja poolt Rentnikule saadetud teates toodud kuupäeval, v.a kui Rentnik kõrvaldab Üldtingimuste punktides 8.2.3, 8.2.4 ja 8.2.5 sätestatud rikkumise 14 päeva jooksul alates ülesütlemise teate saamisest. Rikkumise kõrvaldamisest peab Rentnik viivitamata teavitama Rendileandjat.

8.5. Sõiduki tagastamine. Lepingu lõppemisel tuleb Rentnikul Sõiduk Rendileandjale tagastada, andes Sõiduki otsese valduse hiljemalt Eritingimuste punktis 3.7 sätestatud kuupäeval Rendileandja asukohas või Rendileandja poolt Rentnikule saadetud teates määratud ajal ja kohas üle Rendileandja volitatud esindajale. Rentnik tagastab Sõiduki koos kõigi Sõidukiga seotud dokumentidega samas komplektsuses, milles Rentnik selle sai, või hüvitab Rendileandjale mittekomplektse Sõiduki üleandmisega tekitatud kahju. Seejuures:
 

8.5.1. Sõiduki tagastamise kohta koostatakse Üleandmise-vastuvõtmise akt, milles fikseeritakse visuaalsel vaatlusel tuvastatud Sõiduki puudused. Akti allkirjastamisest loetakse Sõiduki valdus, juhusliku hävimise riisiko ja Sõidukiga seonduv vastutus Rendileandjale üle läinuks, v.a nende puuduste osas, mis on põhjustatud Üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisele eelnenud sündmustest;

8.5.2. Rentnik eemaldab omal kulul Sõiduki valdamise ajal Sõidukile või selle lisavarustusele Rentniku poolt paigaldatud kleebised ja lisaseadmed. Seejuures ei  tohi Rentnik kahjustada Sõiduki tehnilist seisukorda ega komplektsust  (sh tekitada Sõidukile värvkattele või klaasidele täkkeid või kriimustusi). Kui Rentnik oma ülaltoodud kohustust ei täida, hüvitab ta Rendileandjale sellest tulenevad kulutused ja kahju;

8.5.3. Lepingu lõppemisel muutuvad tasuta Rendileandja omandiks kõik Sõiduki parendused ja täiendused, mille Rentnik on teinud ja mida ei saa Sõidukilt ilma viimast kahjustamata eemaldada, välja arvatud juhul, kui Pooled on kokku leppinud teisiti. Rendileandjal on õigus sellistest parendustest keelduda ja nõuda Rentnikult nende eemaldamist Sõidukilt. Sellisel juhul kannab Rentnik sõidukile tekitatud vigastuste parandamise kulud.

8.5.4. Kui Sõiduk ei vasta tagastamisel Lepingus sätestatud tingimustele (arvestades Sõiduki tavapärast kulumist Lepingu kehtivuse ajal), hüvitab Rentnik Rendileandjale kulutused, mis Rendileandja kannab Sõiduki viimiseks Lepingule vastavasse seisundisse.

8.6. Kohustuste täitmine. Lepingu lõppemine ei vabasta Pooli selle kehtivuse ajal tekkinud kohustuse ning kohustuste, mille sisuks on reguleerida Poolte õigusi ja kohustusi peale Lepingu lõppemist, täitmisest.

9. POOLTE VASTUTUS

9.1. Vastutus. Kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti, vastutavad Pooled Lepingust tuleneva kohustuse rikkumise eest täies ulatuses.

9.2. Rendileandja vastutuse piirang. Sõiduki puuduste esinemise korral, samuti juhul, kui Sõiduki kasutamine on muul viisil takistatud asjaolu tõttu, mille eest vastutab Rendileandja, piirdub Rendileandja vastutus eelnimetatud puuduse või takistuse tõttu Rentnikule tekkinud otsese varalise kahju hüvitamisega. Rendileandja ei pea hüvitama Rentnikule tekkinud kaudset või mittevaralist kahju, sh saamata jäänud tulu, mainekahju jmt. Kui Sõiduk on ajutiselt Rendileandja valduses, ei vastuta Rendileandja Sõidukisse jäetud Rentniku või teiste isikute vara eest.

9.3. Vastutus teiste isikute eest. Rentniku töötajate või muude majandustegevuses kasutatavate isikute ning isikute, kellel Rentnik võimaldab Sõidukit kasutada, tegevus või tegevusetus loetakse Lepinguga seoses võrdseks Rentniku enda tegevuse või tegevusetusega.

9.4. Vastutus kolmandate isikute ees. Rentnik vastutab kogu kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest seoses Sõiduki kasutamisega ja hoidmisega või kehtivate liikluseeskirjade rikkumisega.

9.5. Leppetrahv. Kui Rentnik ei täida Üldtingimuste punktis 4 või 7 ette nähtud mis tahes kohustust, võib Rendileandja nõuda leppetrahvi summas 300 eurot iga rikkumise eest. Kui Rentnik ei anna Sõiduki otsest valdust Rendileandjale ettenähtud tähtaja jooksul, võib Rendileandja nõuda leppetrahvi 50 eurot iga üleandmisega viivitatud päeva eest. Leppetrahv tuleb tasuda 5 päeva jooksul Rendileandjalt selle kohta nõude saamise päevast.

10. MUUD SÄTTED

10.1. Kohalduv õigus. Lepingu sõlmimisel, täitmisel, tõlgendamisel ja Lepingust tulenevate nõuete maksmapanekul kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

10.2. Vaidluste lahendamine. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse esmajoones heas usus peetavate läbirääkimiste teel. Tarbijast Rentnikul on õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole (aadress: Endla 10, 10122 Tallinn, telefon: 6201 707, e-post: avaldus@komisjon.ee, veebileht: : komisjon.ee, millelt leiab infot menetlusreeglite kohta ja on võimalik esitada ka kaebus). Juhul, kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus. See kehtib ka juhul, kui Pool asub elama välisriiki või viib sinna üle oma tegevuskoha või asukoha või kui tema tegevus-, elu- või asukoht ei ole teisele Poolele teada.

10.3. Õiguste ja kohustuste üleandmine. Rentnik annab käesolevaga Rendileandjale nõusoleku anda Lepingust tulenevad õigused ja kohustused üle kolmandale isikule.

10.4. Konfidentsiaalsus. Pooled lepivad kokku, et Lepingu kehtivuse vältel ja tähtajatult pärast Lepingu lõppemist hoiavad nad Lepinguga seoses saadud teavet konfidentsiaalsena ega avalda seda ühelegi kolmandale isikule ilma teise Poole eelneva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuta. Pooled võivad avaldada Lepingu ja sellega seotud kogu konfidentsiaalse teabe oma õigus-, finants- või muudele professionaalsetele nõustajatele tingimusel, et need isikud kohustuvad tagama sellise teabe konfidentsiaalsuse.

10.5. Teated. Kõik teisele Poolele saadetavad teated peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Teated loetakse kättetoimetatuks vaid siis, kui teine Pool on teate kättesaamist kinnitanud. Kui sellist kinnitust teisele Poolele ei saadeta, loetakse kõik teated kättesaaduks 5 päeva möödumisel teate saatmisest.

10.6. Lepingu muutmine. Lepingut võib muuta üksnes Poolte kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sõlmitud kokkuleppel.

10.7. Kehtetu säte.  Lepingu üksiku sätte kehtetus või tühisus ei vabasta Pooli ülejäänud Lepingu sätete täitmise kohustusest ning ei too kaasa kogu Lepingu või teiste Lepingu sätete kehtetust. Pooled teevad oma parimad jõupingutused kehtetu sätte asendamiseks kehtiva sättega, mis täidaks võimalikult suures ulatuses asendatava tühise või kehtetu sättega taotletud eesmärki.

10.8. Lepingu sõlmimine. Lepingu kirjalikul sõlmimisel ja käsitsi allkirjastamisel jääb üks eksemplar Rendileandjale ja teine Rentnikule. Lepingu eksemplaridel on võrdne juriidiline jõud. Kui Leping sõlmitakse elektrooniliselt, allkirjastatakse see digitaalselt ja mõlemad Pooled saavad faili koopia.

10.9. Lepingu tõlgendamine. Kui Lepingu tekstis olevate numbrite kirjutamine sõnades erineb numbriga väljendatust, on sõnades väljendatu ülimuslik. Kui Eritingimused on Üldtingimustega vastuolus, on Eritingimused ülimuslikud.